ฟรี

บุคลากรโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ปีการศึกษา 2564


นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายไพศาล จินะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นายสราวุฒิ ศรียานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ


นางสาวกันตยา มูลปัญญา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายธีรพัฒน์ สุขวันมา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


นายรุ่งรัตน์ เจริญบุญ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4


นายชัชวาล ใจกล้า ตำแหน่ง ธุรการ


นางสายชล เจริญบุญ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก อบต.แม่เจดีย์ (ศูนย์บ้านทุ่งยาว)