ฟรี

ข้อมูลนักเรียน


                      จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๒ -
อนุบาล ๓ -
รวมอนุบาล -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วมประถมศึกษา ๑๓ ๒๑
รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๒๔