ฟรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

    วิสัยทัศน์
        โรงเรียนบ้านทุ่งยาวจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมปลูกฝังให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
       พันธกิจ
 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
 3. จัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. จัดหา/จัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อประกอบการสอน
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 7. จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
        เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
 2. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย สุขภาพพลานามัย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย
 4. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักประหยัดพลังงาน มีความรักและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
 5. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มความสามารถ              มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์