ฟรี

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ                    :    ทย.
สีประจำโรงเรียน          :    
ชมพู - ฟ้า  
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     :    ตะแบก