ฟรี

ปรัชญา/คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี