ฟรี

ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565
ชั้น ชาย หญิง
อนุบาล 2 1 0
อนุบาล 3  2 0
ป.1 3 1
ป.2 1 1
ป.3 2 2
ป.4 4 1
ป.5 1 1
ป.6 2 2
รวม 16 8