ฟรี

ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
 
 
          โรงเรียนบ้านทุ่งยาว  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๑๒ โดยนายขวัญชัย  สารากิจ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย  ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  พร้อมทั้งจัดจ้างครูมาทำการสอนพิเศษโดยเงินอุดหนุนจากพรรคสหประชาธิปไตย  ๒  คน ได้ประมาณ ๗  เดือนต้องล้มเลิกไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
      - พ.ศ. ๒๕๑๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ได้ออกตรวจเยี่ยมราษฎรอำเภอเวียงป่าเป้า  พระมหา
ทรัพย์ นรินโท และนายมี  ไทยากรณ์  ผู้ใหญ่บ้านได้ยื่นข้อเสนอจัดตั้งโรงเรียน  จนได้รับอนุมัติจัดตั้งให้เป็นโรงเรียน
สาขาของโรงเรียนบ้านห้วยทราย
   - พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับการยกฐานะให้เป็นโรงเรียนบ้านทุ่งยาว  มีนายสมบูรณ์  ยานะเรือง  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๒๐  นายไพรัช  ใหม่ชมพู  ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๒๒  นายอดุลย์  กันทะเสน  มารับตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายอดุลย์  กันทะเสน  ย้ายมารับตำแหน่งครูใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
      - พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายอำพล  สินันตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๓๘  นายอุทัย  จบศรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๒  นายนคร  อินตา  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๓  นางสาวปรานอม  เชื้อเขียว มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายชุมพร  ก๋าวีเปิ๊บ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๕  นายประเสริฐ  ทุนชิงชัยได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๖  นายโสภณ  บุญเจริญ  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
      - พ.ศ.  ๒๕๔๗  นายธรรยุทธ  ไชยภักดี ได้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
      - พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายสืบศักดิ์  พรหมแย้ม  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      - วันที่ ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๔๙  นายจำเนียร  ปริมิตร  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      - วันที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๔๙  นายฐกฤต  นวลคำมา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      - วันที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  นายชูเกียรติ   เมืองงาม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
         โรงเรียน
      - วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ นายสงกรานต์   พรมมินทร์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 
         โรงเรียน
      - วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ นางสาวกรกรช   ไชยประเสริฐ   ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
         โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

       - วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๖ นายประยูร  สุจริง  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
     
- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ นายไพศาล  จินะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

      - วันที่ ๗ มกราคม  ๒๕๕๘ นายชุณนเกียรติ  นันท์โภคินวงษ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
      - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล จินะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

       - ๑๙  มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสราวุฒิ ศรียานะ ได้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
       - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายเศกสรรพ์ มณีรัตน์ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว