ฟรี

อบรมความรู้เรื่องไฟป่า

14 สิงหาคม 2563 จนท.ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติขุนแจ ได้มาอบรมให้ความรู้เรื่องไฟป่าแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครอง จะได้นำไปต่อยอดส่งเสริมและป้องกันไฟป่าในชุมชนต่อไป