ฟรี

รับมอบทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

10 ก.ค. 63 ท่าน ส.อบต.ธนู เต็มแบบ ตัวแทน คุณนิลมล ยอดดำเนิน ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว จำนวน 7 ทุนๆละ 500 บาท โดยมีท่าน ผอ.เศกสรรพ์ มณีรัตน์ , คุณครูไพศาล จินะ ร่วมเป็นเกียรติรับมอบร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมด ทางโรงเรียนบ้านทุ่งยาวขอกราบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณดังกล่าว และขอขอบคุณท่าน ส.อบต.ธนู เต็มแบบ เป็นอย่างสูงที่ได้เป็นผู้ประสานงานมา ณ โอกาสนี้