ฟรี

เรือจ้าง 2562 จบไปอีกรุ่น

เรือจ้างลำเล็กส่งลูกศิษย์ขึ้นฝั่งอีกรุ่น นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน...ปีนี้ครูไม่ได้จัดปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ก็หวังว่าศิษย์ทุกคนที่จบการศึกษาไป จะเป็นคนดีของพ่อแม่ ครู อาจารย์ และสังคม...ขอให้นักเรียนทุกคนจดจำคำสั่งสอนที่มีคุณค่าไปใช้ในชีวิตและใช้ในการศึกษาเล่าเรียนที่สูงๆขึ้นต่อไป โดยขอให้ยึดหลักของความรักและศรัทธาในคำสั่งสอนของครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวทุกคนไว้ในใจเสมอ...สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความกตัญญุกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้สอนสั่งวิชาความรู้ให้นักเรียนนะครับ...เพียงแค่สองมือประนมไหว้...แค่นี้ครูทุกคนก็ปลื้มใจแล้วครับ...โชคดีจงเป็นของนักเรียนทุกคน